Niwy, Wilcze, Jarużyn a wykluczenie cyfrowe…

Wraz z informacją, że firma NEXERA realizuje budowę światłowodu w naszej gminie pojawiły się pytania czy w ramach inwestycji uda się podpiąć także sołectwo Niwy-Wilcze. Kontaktowałem się zarówno z wykonawcą jak i z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Poprosiłem UKE o wyjaśnienia w jaki sposób prowadzona jest walka z wykluczeniem cyfrowym na naszych terenach.

Żeby przedstawić Państwu w skrócie całe zagadnienie umieszczam ostatnią moją korespondencję z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.

Moje zapytanie:

„Szanowni Państwo,

po odpowiedzi od Pani Anety Marchewki-Kuliś z dnia 27.02.2019 skontaktowałem się z wykonawcą wspomnianej inwestycji. Finalnie po kilku tygodniach analiz otrzymałem odpowiedź, że wsie w województwie kujawsko-pomorskim (Niwy, Wilcze, Jarużyn, Strzelce Górne) nie będą objęte programem budowy światłowodu. Zostałem odesłany do strony https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/ gdzie zalecono mi zgłaszanie popytu na usługi telekomunikacyjne w obrębie wspomnianych miejscowości. Chciałbym prosić Państwa o wsparcie w zakresie informacji czy droga wskazana przez wykonawcę jest prawidłowa i zwiększa jakkolwiek szanse na realizację jakiejkolwiek inwestycji mającej na celu poprawę dostępu do internetu. Dodatkowo po zapoznaniu się z Państwa misją uznałem, że jesteście Państwo adresatem potrzeb i problemów, które są zgłaszane mi, jako radnemu gminy Osielsko przez lokalną społeczność. Znaczna część mieszkańców miejscowości Wilcze w gminie Osielsko nie posiada nawet zasięgu GSM umożliwiającego swobodną komunikację. Być może zmiany w infrastrukturze, budowy nowych dróg, czy domów spowodowały całkowite wykluczenie mieszkańców z dostępu do usług telekomunikacyjnych.

Chciałbym Państwa prosić o wsparcie i informację, co musimy wykonać jako lokalna społeczność by zwrócić uwagę na nasz problem.

Czy masowe zgłoszenia braku internetu, zasięgu gsm na stronie wyszukiwarka.uke.gov.pl dają nadzieję, że zostaniemy objęci jakimkolwiek programem budowy sieci światłowodowej czy też rozbudowy anten?

Czy może jest szansa, by wsparli Państwo nasze miejscowości w kontakcie z operatorami, tak by zweryfikowano i poprawiono dostęp do usług GSM?

Dodam, że Gmina Osielsko inwestowała od lat w sieci pod światłowody, jednakże w większości ilości ulic wymienionych miejscowości kanały technologiczne są puste. Serdecznie proszę o pomoc i informację jak postępować dalej, by móc przybliżyć nas do rozwiązania opisanego problemu.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji ds. rozwoju gm. Osielsko

Paweł Kamiński”

 

Odpowiedź od Urzędu jest następująca:

 

„Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego UKE, na wstępie wyjaśniam, w jaki sposób wskazywane są obszary interwencji (punkty adresowe) w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa (Program, POPC). Głównym zasobem danych wykorzystywanych do wyznaczania tych obszarów jest (1) baza punktów adresowych opracowana na podstawie rejestrów Głównego Geodety Kraju (PRG – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju) i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (NOBC – System identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań) oraz (2) coroczna inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prowadzona przez Prezesa UKE.

Na podstawie danych pozyskanych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych wyznaczane są tzw. „białe plamy NGA”. Do białych plam NGA zaliczono lokalizacje, w których:

•  nie wykazano zasięgów światłowodowych w technologiach dostępowych;

•  nie wykazano zasięgów miedzianych parowych w technologiach dostępowych (z przepustowością minimum 30 Mb/s);

•  nie wykazano zasięgów kabli miedzianych współosiowych w technologiach dostępowych (z przepustowością minimum 30 Mb/s);

•  nie wykazano usług radiowych w technologiach dostępowych, dla których przepustowość na użytkownika końcowego stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu wynosi minimum 30 Mb/s.

Część z punktów adresowych została wyłączona z dalszego procedowania z uwagi na ich położenie w sąsiedztwie punktów adresowych, które nie były białymi plamami NGA, co stanowiło potencjalną łatwość na objęcie ich zasięgiem za pomocą istniejącej już sieci. Proces ten nazywany jest „gridowaniem” i polega na nałożeniu na dany obszar siatki kwadratów o boku 250 metrów i ocenie, czy w danym kwadracie znajdują się już punkty objęte zasięgiem o wymaganej przepustowości. Jeżeli udział takich punktów przekraczał 5%, to wszystkie punkty adresowe w obrębie kwadratowego pola nie zostały wskazane jako możliwe do objęcia zasięgiem w ramach POPC.

Na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) można znaleźć zarówno informacje na temat tego, które punkty adresowe zostały wskazane przez UKE jako możliwe do objęcia zasięgiem w ramach drugiego naboru wniosków, w zakresie którego realizowane są inwestycje w obszarze konkursowym pn. „Bydgosko-toruński”, w którym znajduje się gmina Osielsko:

https://cppc.gov.pl/images/uploads/Lista-obszar-w-interwencji-z-maksymaln%C2%A6%C5%AF-kwot%C2%A6%C5%AF-wsparcia-dla-projektu-na-danym-obszarze_19122016.xlsx,

jak i listę punktów wybranych przez beneficjenta – spółkę Nexera Sp. z o.o., które ta zadeklarowała objąć zasięgiem – te dane dostępne są na szczegółowej mapie każdego obszaru jako link do pobrania listy punktów: https://cppc.gov.pl/images/uploads/obszar_3_6_04_06.pdf

Tu należy mieć na uwadze, że zgodnie z regulacjami dotyczącymi realizacji inwestycji w ramach POPC, beneficjenci nie są zobowiązani do objęcia zasięgiem wszystkich punktów adresowych przedstawionych jako możliwe do dofinansowania. W obszarze konkursowym pn. „Bydgosko-toruński”, spośród 30 503 gospodarstw domowych beneficjent zobowiązany jest objąć zasięgiem co najmniej 9 612 gospodarstw domowych, które sam mógł wytypować – jest to tzw. minimum pokryciowe zależne od alokacji dofinansowania w danym obszarze konkursowym.

Analiza procesu wyznaczania obszarów interwencji w ramach POPC wskazuje, że na obszarze gminy Osielsko wyznaczonych zostało 1 339 punktów adresowych jako możliwe do objęcia zasięgiem (w tym, w miejscowościach Niwy, Wilcze, Jarużyn – łącznie 134 punkty adresowe). Spośród tych punktów adresowych beneficjent zadeklarował objęcie zasięgiem 748 punktów adresowych (w tym 73 w miejscowości Jarużyn).

Dodatkowo, na terenie gminy Osielsko wskazano 428 dodatkowych „białych” punktów adresowych, który beneficjent może objąć zasięgiem w ramach projektu realizowanego w POPC. Zgodnie z informacją zawartą na stronie CPPC (https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-1-1-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach/nabor-wnioskow-popc-1-1-drugi-konkurs) udostępnione „białe” punkty adresowe stanowią uzupełnienie listy punktów wskazanych w dokumentacji konkursowej i traktowane są jako dodatkowe punkty adresowe, co oznacza, że mogą być wykorzystane do realizacji podłączeń w ramach projektu jednak powyżej minimalnego zobowiązania pokryciowego dla obszaru.

Informuję jednocześnie, że Prezes UKE nie dysponuje narzędziami prawnymi, które pozwoliłyby zobowiązać przedsiębiorców telekomunikacyjnych do objęcia zasięgiem określonych lokalizacji. Decyzje, dotyczące objęcia zasięgiem wskazanych lokalizacji, przedsiębiorcy podejmują samodzielnie, badając opłacalność inwestycji w danym obszarze i Prezes UKE nie ma na nie wpływu poza wskazaniem możliwości dofinansowania objęcia zasięgiem danych lokalizacji w ramach POPC.

W zakresie informacji na temat ruchomych sieci telekomunikacyjnych informuję, że dla obszaru gminy Osielsko wydane zostały pozwolenia radiowe lub dokonane zostały wpisy do rejestru urządzeń radiowych używanych bez pozwolenia dla następujących lokalizacji:

1.            Bożenkowo, dz. nr 251 – Aero 2 sp. z o.o. (UMTS900, LTE900, LTE1800), Polkomtel sp. z o.o. (GSM900, UMTS900), T-Mobile Polska S.A. (GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, UMTS900);

2.            Żołędowo , ul. Słoneczna 11 – Aero 2 sp. z o.o. (UMTS900, LTE900, LTE1800), P4 sp. z o.o. (GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, UMTS2100, UMTS900), Polkomtel sp. z o.o. (GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE2600);

3.            Żołędowo, dz. nr 274/19 – Orange Polska S.A. (GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, UMTS900);

4.            Żołędowo, ul. Polna 17 – T-Mobile Polska S.A. (GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, UMTS900);

5.            Osielsko, ul. Szosa Gdańska 43, dz. nr  574/8 – Aero 2 sp. z o.o. (LTE900, LTE1800), Polkomtel sp. z o.o. (GSM900, UMTS900, UMTS2100, LTE2600), T-Mobile Polska S.A.(GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, UMTS900);

6.            Myślęcinek, ul. Szosa Gdańska 173-175 – Orange Polska S.A. (GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, UMTS900);

7.            Niemcz, dz. nr 76/13 – P4 sp. z o.o. (5G2100, GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, LTE800, UMTS2100, UMTS900);

8.            Maksymilianowo, dz. nr 163/8 – P4 sp. z o.o. (GSM900, UMTS2100);

9.            Osielsko, ul. Szosa Gdańska 49 – P4 sp. z o.o. (GSM1800, GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600, UMTS2100, UMTS900).

Według przeprowadzonych analiz, na obszarze niektórych miejscowości gminy Osielsko, w tym m.in. przywołanej w zgłoszeniu miejscowości Wilcze, mogą występować problemy z dostępem do usług głosowych (GSM) lub mobilnej transmisji danych (UMTS lub LTE). Braki zasięgu spowodowane są niewystarczającą liczbą stacji bazowych telefonii komórkowych w tym obszarze, a dodatkowo, omawiane tereny są silnie zalesione (użytki leśne stanowią ponad 50% powierzchni gminy), przez co mamy do czynienia ze stosunkowo silnym tłumieniem sygnału radiowego.

W obecnej chwili brak jest nowych wniosków o wydanie pozwoleń radiowych lub dokonanie wpisów do rejestru urządzeń dla stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze gminy Osielsko. Nie mamy również informacji o planowanych do budowy stacjach. Podobnie jak w przypadku sieci stacjonarnych, jest to decyzja biznesowa operatorów i tylko oni mogą udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania w sprawie harmonogramu budowy i komercyjnego uruchamiania nowych stacji.

W zakresie Wyszukiwarki, dostępnej pod adresem https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/, uprzejmie informuję, że zgłaszanie za pomocą tego narzędzia popytu na usługi telekomunikacyjne w obrębie miejscowości gminy Osielsko jest rozwiązaniem poprawnym. Narzędzie to odgrywa rolę pomocniczą dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy mogą wygenerować w nim raport z zapotrzebowania na usługi w obszarze ich działania i na tej podstawie podjąć decyzję o objęciu zasięgiem określonych lokalizacji, gdzie popyt na te usługi występuje.

Z wyrazami szacunku

Joanna Antczak
Naczelnik
Wydział Geoprzetwarzania Danych
Departament Strategii i Analiz”

Równolegle do wymiany korespondencji z UKE wnioskowałem do naszego Urzędu Gminy o wsparcie. W odpowiedzi na wniosek otrzymałem informację następującą:

„dot. dostępu do wysokiej jakości szybkiego internetu.
W zakresie stwarzania warunków do rozwoju sieci, jak Pan zapewne zauważył analizując nasze inwestycje drogowe, budujemy kanały technologiczne, w 2019 roku prawie 3 km. Ogółem w ostatnich latach wybudowaliśmy kanały łącznej długości 11,4 km. Przesyłaliśmy informacje do ORANGE, jesteśmy w kontakcie z NEXERA. Przekazaliśmy mapy lokalizacji kanałów technologicznych. Staramy się zainteresować operatorów do skorzystania z wybudowanej infrastruktury.”

Podsumowanie:

W odpowiedzi od UKE pada zdanie „punkty adresowe stanowią uzupełnienie listy punktów wskazanych w dokumentacji konkursowej i traktowane są jako dodatkowe punkty adresowe, co oznacza, że mogą być wykorzystane do realizacji podłączeń w ramach projektu jednak powyżej minimalnego zobowiązania pokryciowego dla obszaru”. W przypadku wschodniej części gminy Osielsko w punktach dodatkowych znajdziemy wyłącznie sołectwo Jarużyn.

W kwestii Niw i Wilcza… oprócz wyjaśnienia skąd wynika brak zasięgu oraz odesłania do mapki, gdzie należy zgłaszać popyt nie uzyskałem żadnego wsparcia.

Nie mniej jednak… myślę, że warto, byśmy jako mieszkańcy wykonali zgłoszenia na wskazanej mapce. Postaram się, by wszystkimi dostępnymi środkami takie działanie rozpropagować. Czy da nam to oczekiwany efekt i zainteresowanie operatora? Tego nie wiem, jednak innego pomysłu na podejście do tematu mówiąc szczerze nie mam…

Napisz komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

©radnykaminski